WBE Wieringermeer

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Info Wildbeheereenheid/Jachtraad

In de vijftiger jaren, hadden de boeren en tuinders bijzonder veel schade en overlast van wild. Vooral hazen, fazanten en eenden richtten veel schade aan. In die tijd, was de Dienst Domeinen nog eigenaar van (vrijwel) alle gronden. De eigenaar van de gronden was en is de wettelijke jachthouder. Om de schade te kunnen beperken, heeft de Dienst Domeinen, met de landbouworganisaties, de Jachtraad ingesteld. In de Jachtraad zijn de grondgebruikers en LTO prominent vertegenwoordigd. 
De Jachtraad dient uitvoering te geven aan een ordelijke jacht, die de schade beperkt en tegelijk een redelijke wildstand in stand houdt. Alles binnen de regels van de Jachtwet. Daarin waren 23 bejaagbare soorten benoemd. Door veranderende maatschappelijke inzichten, was herziening van de Jachtwet (en andere aan de natuur gebonden wetten) wenselijk. Hieruit ontstond de Wet van Natuurbescherming.  Deze wet gaat uit van totale bescherming van alle diersoorten, tenzij anders is bepaald bij uitzondering. 
Nu zijn er nog 5 soorten bejaagbaar: haas, fazant, eend, duif en konijn. Alle overige diersoorten zijn beschermd, tenzij er een vrijstelling of ontheffing wordt gegeven. Dat is nu zaak voor kauw, kraai, vos en bij ontheffing de gans (alles gebonden aan een bepaalde tijd  van het jaar en het uur van de dag). Onder de Wet Natuurbescherming is de grondgebruiker, dus niet de jager of eigenaar, verantwoordelijk voor de schade. Er is via het Faunafonds een (moeilijk toegankelijk) schadefonds. Ook kan de Wildbeheer eenheid, dan wel de grondgebruiker, bijzondere ontheffing of vrijstelling verkrijgen via de Provincie. 
De Jachtraad (onder-)verpacht de jacht door, aan de 16 jachtgroepen in de Wieringermeer. Daarnaast is een klein deel  eigenaar en tevens jager. De Jachtraad heeft geen professionele jachttoezichthouders meer in dienst. Voor de gronden, gelegen binnen de 16 jachtgroeppercelen krijgen de eigenaren/gebruikers, zoveel als bij de Jachtraad bekend is,  binnenkort bericht wie u kunt contacten bij schade en eventueel voor een ontheffing. De J
De laatste maanden is intensief overleg geweest tussen (landelijke) organisaties van eigenaren, beschermers en jagers, het zogenaamde  G8-overleg. Reden was om de overpopulatie van ganzen te beperken, nu de schade uit de hand loopt. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ziet grote risico’s in dit akkoord. Eerst heeft de overheid (door verboden) de populatie veel te ver laten doorgroeien. Nu vraagt zij de jager om de grote aantallen in beperkte tijd af te schieten. Dat is in de zomerperiode lastig en vele mensen zouden zich hieraan storen, omdat zij dan vaak buiten verblijven. Hierin speelt een belangrijk aspect van eventuele schade-uitkering door de jagers, omdat mogelijk de schade op hen wordt afgewenteld. In de Nieuwe Oogst uitgaven van de laatste weken, kunt u de uitvoerige argumentatie lezen van zowel de LTO, als de jagersvereniging.
De Wildbeheer eenheid /  Jachtraad heeft een start gemaakt met een website. Hierop staat binnenkort uitvoerige informatie over de jacht, schade en mogelijke maatregelen.

De Jachtraad WieringermeerDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.