WBE Wieringermeer

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

 

Historie Wildbeheereenheid Wieringermeer en Stichting Jachtraad Wieringermeer

 

In de vijftiger jaren, hadden boeren en tuinders bijzonder veel schade en overlast van wild. Vooral hazen, fazanten en eenden richtten veel schade aan. In die tijd, was de Dienst Domeinen nog eigenaar van (vrijwel) alle gronden. De eigenaar van de gronden is de wettelijke jachthouder. Om de schade te kunnen beperken, stelde de Dienst Domeinen, destijds met de landbouworganisaties, de Stichting Jachtraad in. In de Jachtraad zijn de grondgebruikers en LTO prominent vertegenwoordigd.

 

De Jachtraad diende uitvoering te geven aan een ordelijke jacht, die de schade beperkte en tegelijk een redelijke wildstand in stand hield. Alles binnen de regels van de destijds geldende Jachtwet. Daarin waren 23 bejaagbare soorten benoemd. Door veranderende maatschappelijke inzichten, was herziening van de Jachtwet (en andere aan de natuur gebonden wetten) wenselijk. Hieruit ontstond uiteindelijk de Wet natuurbescherming.  Deze wet gaat uit van totale bescherming van alle diersoorten, tenzij anders is bepaald bij uitzondering.

 

Op dit moment zijn er nog 5 wildsoorten bejaagbaar: haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. Alle overige faunasoorten zijn beschermd, tenzij er een vrijstelling of ontheffing wordt gegeven. Een landelijke vrijstelling geldt nu voor de kauw, zwarte kraai, vos, houtduif, konijn, Canadagans en een provinciale vrijstelling, ontheffing of opdracht voor o.a. jaarrond verblijvende ganzen en de nijlgans, dit vaak gebonden aan een bepaalde tijd  van het jaar en uur van de dag. Onder de Wet natuurbescherming is de grondgebruiker, dus niet de jager of eigenaar, verantwoordelijk voor de schade, zowel bij het voorkomen als het bestrijden daarvan. Voor het bestrijden kan de hulp van de jager worden ingeroepen. Er bestaat via de landelijke instelling BIJ12 een mogelijkheid voor de grondgebruiker voor het indienen van een verzoek tot vergoeding van schade.

 

De Stichting Jachtraad huurt de jacht van alle grondeigenaren en terreinbeheerders en verhuurt deze door aan de 16 jachtgroepen in de Wieringermeer. Daarnaast bejaagt een klein deel van de eigenaren de grond zelf. De Jachtraad heeft geen professionele jachttoezichthouders meer in dienst. Een aantal jachtgroepen heeft een veldverzorger, verantwoordelijk voor het dagelijks contact met de grondgebruiker. De andere groepen hebben een van de leden daarvoor aangewezen. Dit alles om de communicatie tussen de leden, grondeigenaren, grondgebruikers, bewoners etc. te bevorderen.

 

De wildbeheereenheid Wieringermeer is statutair opgericht in december 2016 bij het in werking treden van de Wet natuurbescherming en werkt nauw samen met de Stichting Jachtraad Wieringermeer. De WBE Wieringermeer is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de provinciale faunabeheerplannen en daarmee voor duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht. Het werkgebied waarbinnen de WBE Wieringermeer actief is ligt in de Wieringermeer en bedraagt ca. 19.929 hectare. Het is een gebied met veel akkerbouw en weids landschap. De WBE heeft circa 160 leden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.